Olina Kyononya, Ask Me??


Sing Along Lyrics


Mureebe by Ray G Rhiganz

(Intro)
Ayiieehh ayibaare..namannanuu...
ayiieeehh ayibaare Ray
G Alpha music deconcept music hanu...namananuuu

(Verse1)

Okubona rukundo nkegi
Noshaba eya tataitwe
Bureijo mpurira nintumwima
Ninyenda ngu batugeite
Yareeba nashaba empango
Obwo kunu ngu omuti gwagwa
Iwe atenekyereire nkamaizi..
Reeta rukundo tunaabe...

(Chorus)
Mureebe nayengyengyeta..
eego akaheza
Reeba byoona akaijuza
Akarengyesa ekishare.×2

(Verse2)

Agira rukundo nembeera zinkwenda
Ezo ezampora
Reeba nkokwenyaruju etembatemba
Ogu nowa mpora
Mpora nkanyina'baana
Mpora niwe nohora
Mpora kanikwe atwaaza
Rora egyo nganjane..
Ogu nayingana nk'obwooki
Oburungi obwa nkore..
Mugambire oti omwana
Ekyarende angambire..
Oti yanzarira omwana obwo naaba yantokoora
Emyaka ekaihika kyenda
Ndyaguma mukunde nk'omwana eehh

(Chorus)

(Verse3)

Nkenkwanzi zamuk'owaishaza
Kwishoba tishoboroka
Kundabe nahaba
Ndeka otampaburura
Ndonzire mumurekye andungire
Kundande anyongyere
Mumurekye anyongyere
Omutima nyigure
Haza weeza rukundo ngimuhe
Bwasheesha bwiira ndinawe
N'egabo ndarya eyarihure
Obutataana nka'maizi nesaano
Muyambe nkomukaikuru neshando
Niw'ogu ayayaya eehh

(Chorus)×2

(Outro)

View Ray G Rhiganz's Profile   Download the MP3

View More Lyrics